ไทย / Thai

ในฐานะที่เป็นพ่อแม่และผู้ที่เป็นแบบอย่างสำหรับคนหนุ่มสาวเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกของเรา เราพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี แต่บางครั้งโดยที่ไม่ได้ตัง้ ใจ เราอาจพูดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นข้อแก้ตัวต่อพฤติกรรมที่ขาดความเคารพนับถือ

วัฏจักรแห่งความรุนแรงต่อผู้หญิงเริ่มจากการขาดความเคารพนับถือ เวลาที่เราใช้ข้อแก้ตัวเช่น “เด็กผู้ชายก็ยังเป็นเด็กผู้ชายวันยังค่ำ” หรือ “เขาทำไปเพราะเขาชอบเธอ”

เราทำให้คนหนุ่มสาวเริ่มเชื่อว่ามีเหตุผลและสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้พฤติกรรมที่ขาดความเคารพนับถื อเป็นเรื่องที่ยอมรับได้

เราควรพูดคัดค้านออกมาเมื่อมีใครก็ตามพูดหรือทำสิ่งใดที่เป็นข้ออ้างต่อการขาดความเคารพนับถือผู้หญิง

เราหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงก่อนที่มันจะเริ่มขึน้ ได้ ด้วยการเผชิญหน้ากับทัศนคติและพฤติกรรม และพูดคุยกับลูกของเราเกี่ยวกับการเคารพนับถือ

เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากข้อมูลการรณรงค์ข้างล่างนี ้

Conversation guides

พูดคุยเกี่ยวกับความเคารพนับถือ

คำแนะนำเพื่อพูดคุยกับคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับความเคารพนับถือ

อ่านคู่มือการสนทนา (Conversation Guide) ฉบับเต็มข้างล่าง หรือดาวน์โหลดคู่มือฉบับย่อในการใช้พูดคุย

 

Conversation guide 1 - Thai cover image

 

Conversation guide 2 - Thai cover image

 

Conversation guide 3 - Thai cover image

 

Conversation guide-Thai

Peer to Peer Guide

SOCIAL MEDIA CONTENT


Infographic

Infographic-Thai-cover

Animations

Download the Stop it at the Start – We all play a role 2 min 50 sec (MP4 108MB)

Download the Let’s Stop it at the Start – animation 2 min 20 sec (MP4 9MB)

Download the Stop it at the Start – Impact in the Community animation 55 sec (MP4 42MB)