دری / Dari

منحيث والدين و اشخاص تاثير گذار بالای کودکان، ما منافع عليای اطفال خويشرا می خواھيم. ما کوشش نھايی خود را بخرج می
دھيم تا سرمشق خوبی باشيم، ولی بعضی اوقات بطور ناخودآگاه، بھانه تراشی ھايی را غرض ناديده گرفتن رفتار نادرست ابراز می
کنيم.

دايره خشونت عليه زنان با عدم احترام آغاز می شود. زمانيکه ما بھانه ھايی مانند “پسران ھميشه پسران اند” يا “او اينکار را
بخاطری انجام داد که شما را دوست دارد” را ابراز می کنيم، اطفال کوچک اينطور برداشت می کنند که دلايل و موقعيت ھايی وجود
دارند که طی آن بی احترامی قابل قبول می باشد.

زمانيکه يک شخص چيزی را می گويد يا انجام می دھد که نمايانگر توجيه بی احترامی به زنان است، ما بايد عليه آن اعتراض کنم.
از طريق اعتراض کردن به حرکات و رفتار نادرست و ھمچنان صحبت کردن با اطفال خويش راجع به احترام، ما می توانيم خشونت
عليه زنانرا قبل از آغاز آن متوقف کنيم.

برای کسب معلومات بيشتر لطفاً مواد مندرج مبارزه عليه اين پديده را در ذيل مطالعه کنيد.

Infographic

Infographic-Dari-cover