Translated community resources

REMEMBER SESSIONS

In partnership with community organisations across Australia, twelve Remember sessions were held as part of the Stop it at the Start campaign.

The interactive sessions brought together influencers of young people including parents, coaches, teachers, aunts, uncles and grandparents, to reflect on why it is important to talk about respect. The sessions were delivered in Arabic, Mandarin, Cantonese, Hindi, Vietnamese and English.

This video showcases highlights from the different sessions and why it is important to have ongoing conversations about respect with your family, friends, and community.

COMMUNITY ENGAGEMENT

Arabic

تهدف حملة أوقفها من بدايتها (Stop it at the Start) إلى المساعدة على كسر دورة العنف بتشجيع الأشخاص البالغين على التفكير مليًا بمواقفهم والحديث عن الاحترام مع الشباب والشابات. تستهدف الحملة البالغين الذين لهم تأثير على الشباب والشابات –
من أمهات وآباء وأجداد وغيرهم من أفراد العائلة ومعلّمين ومدرّبين وأرباب عمل وقادة مجتمع

تفحّص هذه الموارد المجتمعية لمساعدتك على اتخاذ إجراءات لإشاعة مواقف الاحترام في مجتمعك

اقرأ دليل الأنشطة (Activity Guide) للاطّلاع على أفكار عن كيفية التفاعل مع الأشخاص المؤثّرين في منطقتك واستخدم النشرة والملصق الإعلاني ونشرة المعلومات لتحويل فكرتك إلى واقع

Community Engagement Videos

Activity Guide

Poster

Factsheet

Flyer

 

中文繁體 / Cantonese

防微杜漸(Stop it at the Start)宣傳活動旨在通過鼓勵成年人反思自己的態度,並與年輕人談論有關尊重他人的話題來打斷暴力循環。宣傳對象是對年輕人有影響的成年人–父母、祖父母、其他家庭成員、教師、僱主、和社區領袖等。

查看這些社區資源,以便幫助您採取行動,在社區推廣互相尊重的態度。

閲讀《活動指南》(Activity Guide),找到如何與當地有影響力的人物互動的建議,並藉助傳單、海報和資料單將您的想法付諸行動。

Community Engagement Videos

Activity Guide

Poster

Factsheet

Flyer

Hindi

Community Engagement Video

한국어 / Korean

시작부터 막아주십시오(Stop it at the Start) 캠페인은 어른들 스스로가 각자의 태도를 성찰하게 하여 순환되는 폭력의 연결고리를 깨고 청소년들과 존중에 관한 대화를 가지도록 장려하는데 목적을 두고 있습니다. 이 캠페인은 부모, 조부모, 기타 가족 구성원, 교사, 스포츠 코치, 고용주, 지역사회 지도자 등 청소년에게 영향력을 가지는 어른들을 대상으로 합니다.

한인사회 내에서 존중적 태도의 장려를 실천할 수 있도록 지원하는 자료가 준비되어 있으니 확인해 보세요.

활동 가이드(Activity Guide)를 통해 지역내 영향력 있는 분들과 연결하는 방법을 찾고 안내지, 포스터, 설명서를 통해 실천으로 옮겨보세요.

Activity Guide

Poster

Factsheet

Flyer

普通话 / Mandarin

“从源头制止它”(Stop it at the Start)广宣活动旨在通过鼓励成年人反思自己的态度,并与年轻人讨论有关尊重的话题,打破暴力循环。该活动的目标人群是对年轻人有影响的成年人,例如父母、祖父母、其他家庭成员、老师、教练、雇主和社区领袖。

查看这些社区资料,帮助您采取行动,在社区内推广尊重他人的风气。

阅读《活动指南》(Activity Guide)了解如何与您附近有影响的人互动,并使用宣传页、海报和资料单帮您将想法付诸行动。

Community Engagement Videos

Activity Guide

Poster

Factsheet

Flyer

ไทย / Thai

โครงการรณรงค์ ‘หยุดยั้งความรุนแรงที่จุดเริ่มต้น’(Stop it at the Start ) มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดวงจรของความรุนแรงโดยการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงทัศนคติของตน และพูดคุยเกี่ยวกับความเคารพนับถือกับคนหนุ่มสาว การรณรงค์นี้มุ่งเป้าไปยังผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อคนหนุ่มสาวคือ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ครู โค้ช นายจ้าง และผู้นำชุมชน

ไปดูแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชนเหล่านี้ซึ่งจะช่วยให้คุณมีแนวทางในการส่งเสริมทัศนคติที่มีความเคารพนับถือในชุมชนของคุณ

อ่าน ‘คู่มือกิจกรรม’ (Activity Guide) สำหรับมุมคิดเกี่ยวกับการประสานกับผู้สร้างแรงจูงใจในพื้นที่ของคุณ และใช้ใบปลิว โปสเตอร์ และแผ่นข้อมูลเพื่อทำให้มุมคิดของคุณเกิดเป็นจริงขึ้นมา

Activity Guide

Poster

Factsheet

Flyer

Việt Ngữ / Vietnamese

Chiến dịch Ngăn Chặn Ngay Từ Đầu (Stop it at the Start) nhằm cắt đứt chu kỳ bạo hành bằng cách khuyến khích người lớn hãy xét lại thái độ của mình và nói chuyện với giới trẻ về sự tôn trọng. Chiến dịch nhắm vào người lớn là những người tạo ảnh hưởng đến giới trẻ – phụ huynh, ông bà, những người khác trong gia đình, giáo viên, huấn luyện viên, chủ nhân và lãnh đạo cộng đồng.

Hãy sử dụng những tài nguyên cộng đồng này để giúp quý vị có hành động nhằm phát huy thái độ tôn trọng người khác trong cộng đồng của mình.

Hãy đọc Tập Hướng Dẫn Sinh Hoạt (Activity Guide) để lấy ý về cách kết hợp với những người có ảnh hưởng trong khu vực của quý vị và sử dụng tờ bướm, bích chương và tờ dữ kiện để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.

Community Engagement Video

Activity Guide

Poster

Factsheet

Flyer