Tagalog

Bilang mga magulang at huwaran ng mga kabataan, gusto natin ang pinakamahusay para sa ating mga anak. Ginagawa natin ang pinakamagaling para maging magandang halimbawa ngunit kung minsan, hindi natin binabalak ay nakapagkakatwiran tayo ng walang respetong pag-uugali.

Ang gulong ng karahasan laban sa mga kababaihan ay nagsisimula sa pagkawalang respeto. Kapag nangatwiran tayo ng kagaya nang “ang mga lalaki ay sadyang magiging lalaki” o kaya “ginawa niya iyan dahil gusto ka niya”, ang mga kabataan ay nagsisimulang maniwala na may mga dahilan at mga sitwasyong ang walang respetong pag-uugali ay matatanggap.

Dapat tayong magsalita kung may taong nagsabi o gumawa ng bagay na ipinagkakatwiran ang pagkawalang respeto sa mga babae.

Sa paghamon sa mga kilos at pag-uugali at pakikipag-usap sa mga anak natin tungkol sa respeto, makakatulong tayo sa pagpapatigil ng karahasan laban sa mga kababaihan bago pa ito magsimula.

Para malaman ang karagdagang impormasyon, tingnan ang mga pangkampanyang materyales sa ibaba.

Conversation guide

Arabic conversation guide

SOCIAL MEDIA CONTENT


Infographic

Infographic-cover

Animation