ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ / Assyrian

ܐܲܝܟ݂ ܐܲܒ݂ܵܗܹܐ ܘܛܘܼܦ݇ܣܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܥܠܲܝܡܹܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒܵܥܲܚ ܠܗܵܘ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܵܐ ܩܵܐ ܝܲܠܵܕ݇ܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܚܲܦܛܲܚ ܒܟܠܵܗ ܡܨܵܝܬܲܢ ܕܗܵܘܲܚ ܚܲܕ ܛܘܼܦ݇ܣܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹܐ ܟܹܐ ܐܵܡܪܲܚ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹܐ ܕܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܥܸܠܬܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹܐ ܠܵܐ ܡܲܬܒ݂ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ، ܟܲܕ ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܗܘܵܐ ܢܝܼܫܲܢ.

ܕܘܼܪܬܵܐ ܕܥܢܵܦܵܐ ܕܲܪܩܘܼܒ݂ܠ ܕܒܲܟ݂ܬܵܬܹܐ ܟܹܐ ܫܲܪܝܵܐ ܒܠܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ. ܐܝܼܡܵܢ ܕܕܵܒ݂ܩܲܚ ܡܵܗܵܢܹܐ ܐܲܝܟ݂: “ܝܲܠܹܕ݇ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܝܲܠܹܕ݇ܐ” ܐܵܘ ܐܲܝܟ݂: “ܗܵܘ ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܠܸܗ ܡܸܢ ܣܵܒܵܒ ܕܗܵܘ ܟܸܐ ܒܵܥܝܸܐ ܠܲܟ݂ܝ”، ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܥܠܲܝܡܹܐ ܟܹܐ ܫܲܪܝܼ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܩܵܐ ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܣܵܒܵܒܹܐ ܘܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܹܐ ܕܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܕܝܼ ܩܵܐ ܕܕܘܼܒܵܪܹܐ ܠܵܐ ܡܲܬܒ݂ܵܢܹܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܹܐ ܝܢܵܐ.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ ܕܗܲܡܙܸܡܲܚ ܘܡܲܪܡܲܚܠܹܗ ܩܵܠܲܢ ܐܝܼܡܵܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗ ܘܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܲܥܒ݂ܘܼܕܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ ܩܵܐ ܢܸܫܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ.

ܒܡܕܲܪܩܲܠܬܵܐ ܕܟܠܵܝܵܬܹܐ ܘܕܘܼܒܵܪܹܐ ܘܒܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܥܲܡ ܝܲܠܲܕ݇ܢ ܒܘܼܬ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܐܝܼܩܵܪܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܗܲܝܸܪܲܚ ܒܡܲܟܠܵܝܬܵܐ ܕܥܢܵܦܵܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܕܒܲܟ݂ܬܵܬܹܐ ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܫܲܪܹܐ.

ܠܝܼܠܵܦܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ، ܓܲܫܩܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܚܒ݂ܝܼܫܵܬܹܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܝܘܼܕܵܥܵܝܵܐ ܒܲܠܬܲܚܬ.

Infographic

Infographic-Assyrian-cover