Vietnamese Stop it at the Start - The Hidden Trends of Disrespect: Influencer – 15 second ad / Ngăn chặn ngay từ đầu - Các xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng: Người ảnh hưởng – Quảng cáo 15 giây

Watch the 15-second ad titled 'Influencer' to learn about the hidden trends of disrespect from the Stop it at the Start campaign.  

Xem quảng cáo 15 giây với tiêu đề ‘Người ảnh hưởng’ để tìm hiểu về những xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng từ cuộc vận động ‘Ngăn chặn ngay từ đầu’.