Vietnamese Stop it at the Start - The Hidden Trends of Disrespect: Phone Snatch – 30 second ad  / Ngăn chặn ngay từ đầu - Các xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng: Giật điện thoại – Quảng cáo 30 giây

Watch the 30-second ad titled 'Phone Snatch' to learn about the hidden trends of disrespect from the Stop it at the Start campaign.  

Xem quảng cáo 30 giây với tiêu đề ‘Giật điện thoại’ để tìm hiểu về các xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng từ cuộc vận động ‘Ngăn chặn ngay từ đầu’.