Vietnamese Stop it at the Start - The Hidden Trends of Disrespect: Influences – 30 second ad  / Ngăn chặn ngay từ đầu - Các xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng: Các ảnh hưởng – Quảng cáo 30 giây

Watch the 30-second ad titled 'Influences' to learn about the hidden trends of disrespect from the Stop it at the Start campaign. 

Xem quảng cáo 30 giây với tiêu đề ‘Các ảnh hưởng’ để tìm hiểu về các xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng từ cuộc vận động ‘Ngăn chặn ngay từ đầu’.