Stop it at the Start - The Hidden Trends of Disrespect – 60 second ad / Ngăn chặn ngay từ đầu - Các xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng – Quảng cáo 60 giây

Watch the 60-second ad titled The Hidden Trends of Disrespect from the Stop it at the Start campaign. 

Xem quảng cáo 60 giây với tiêu đề ‘Các xu hướng ẩn giấu của sự thiếu tôn trọng’ từ cuộc vận động ‘Ngăn chặn ngay từ đầu’.