Việt Ngữ / Vietnamese

Là cha mẹ và cũng là những người có ảnh hưởng đến giới trẻ, chúng ta muốn những gì tốt nhất cho con cái của mình. Chúng ta cố gắng hết sức để làm gương cho con cái nhưng đôi khi, mặc dầu không cố ý, chúng ta có thể nói những điều ngụ ý bỏ qua những hành vi bất kính.

Chu kỳ bạo hành đối với phụ nữ bắt đầu từ sự bất kính. Khi ta viện những cớ như “con trai đứa nào cũng vậy” hay “nó làm vậy là vì nó thích con đó”, giới trẻ bắt đầu tin là có những lý do và hoàn cảnh mà những hành vi bất kính này có thể chấp nhận được.

Chúng ta phải lên tiếng nếu có ai nói hay làm một điều gì có ý bỏ qua sự bất kính đối với phụ nữ.

Qua sự thách đố những thái độ và hành vi bất kính đồng thời nói chuyện với con cái của chúng ta về sự tôn trọng, chúng ta có thể góp tay ngăn chặn để sự bạo hành đối với phụ nữ không xảy ra.

Muốn tìm hiểu thêm, xin xem tài liệu của chương trình cổ động dưới đây

Conversation guide

Conversation guide-Vietnamese

Brochure

Brochure - Vietnamese

Infographic

Infographic-Vietnamese-cover

Poster

vietnamese-poster-cover

Print

Vietnamese press cover

Animation

Radio